Επιλογή Σελίδας

Νομικά Θέματα
Αυτοί οι “Όροι Χρήσης” ρυθμίζουν την πρόσβασή σας, εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας «carmania.gr» και γνωστοποιούν κάποιες από τις πολιτικές της. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά. Η αποδοχή από εσάς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων (όπως αυτοί μπορούν να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό) αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το site, υποδηλώνετε την αποδοχή να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν αποδέχεστε τους Όρους & Προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ ή δεν πληροίτε ή δεν συμμορφώνεστε με τις διατάξεις τους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της. Καθώς οι Όροι και Προϋποθέσεις μπορεί να αναθεωρηθούν μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, θα πρέπει να επισκεφτείτε αυτή τη σελίδα τακτικά.

Ορισμοί
“Πάροχος” νοείται νόμιμος κάτοχος και ιδιοκτήτης του domain carmania.gr o οποίoς κατέχει ή / και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.carmania.gr , αυτόνομα ή μέσω θυγατρικών της.
“Ιστότοπος”, “Ιστοσελίδα” www.carmania.gr περιλαμβάνει την www.carmania.gr στο σύνολό της και τις σχετικές ιστοσελίδες που ανήκουν και / ή λειτουργούνται από τον Προμηθευτή και / ή των θυγατρικών της.
“Χρήστης” αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε κομμάτι του δικτυακού τόπου.

Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης του Παρόχου
Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε «ως έχει». Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση, να κάνει βελτιώσεις, ή να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή. Το περιεχόμενο μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Ο Πάροχος θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η Ιστοσελίδα να λειτουργεί συνεχώς, χωρίς λάθη, και με την απαιτούμενη ασφάλεια. Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα λειτουργήσει χωρίς λάθη ή ότι η Ιστοσελίδα και οι servers θα είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια μηχανισμούς.

Εγγραφή και χρήση της προστατευόμενης με κωδικό πρόσβασης περιοχής
Η χρήση όλων των προστατευμένων από κωδικό πρόσβασης σελίδων ή υπηρεσιών του δικτυακού τόπου περιορίζεται σε εκείνους τους χρήστες που έχουν καταχωρηθεί στον δικτυακό τόπο και τους έχει δοθεί άδεια να εισέλθουν σε τέτοιες σελίδες ή υπηρεσίες. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τους πρόσθετους κανόνες, οι οποίοι μπορεί να εφαρμόζονται σε αυτές τις σελίδες ή υπηρεσίες. Κάθε κωδικός ταυτότητας χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά για προσωπική χρήση. Ταυτόχρονες συνεδρίες θα αποκλείονται από το σύστημα αμέσως.

Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών
Η χρήση αυτού του ιστότοπου επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, μέσα στα πλαίσια της προβλεπόμενης και αποδεκτής χρήσης του. Ο Πάροχος είναι ο μόνος ερμηνευτής της αποδεκτής και σωστής χρήσης του ιστότοπου. Σύμφωνα με την αποδεκτή χρήση του Χρήστη της ιστοσελίδας, ο χρήστης:
• Μπορεί να καταχωρεί τα δεδομένα για τα οποία κατασκευάστηκε η ιστοσελίδα και να βλέπει τις επεξεργασμένες αναφορές που προκύπτουν από τις καταχωρήσεις του.
• Μπορεί να συνδέεται σε άλλες ιστοσελίδες των οποίων οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην παρούσα ιστοσελίδα.
• Δεν περιορίζει ή εμποδίζει άλλο χρήστη από την χρήση της ιστοσελίδας.
• Δεν παραβιάζει ή αποπειράται να παραβιάσει την ασφάλεια και ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας με το:
• Να προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα ή servers που δεν έχει την εξουσιοδότηση να το κάνει.
• Να προσπαθεί με οποιαδήποτε μέθοδο να παρέμβει στην σωστή λειτουργία ή να διακόψει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή του server που τη φιλοξενεί.
• Να τροποποιήσει, προσαρμόσει, μεταφράσει, διαμοιράσει, πουλήσει οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας.
• Να δημοσιεύσει, μεταδώσει, διανέμει, αποθηκεύσει, μεταφορτώσει ή να καταστρέψει υλικό (i) κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, ή (ii) κατά τρόπο που θα παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, το εμπορικό μυστικό, την πατέντα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου.
Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.
Ο Πάροχος θα διερευνήσει περιστατικά που μπορεί να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και μπορεί να καλέσει, και να συνεργασθεί με τις αρχές επιβολής του νόμου ώστε να κατηγορούνται χρήστες που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις. Ο Πάροχος δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες του. Ωστόσο, ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι ο πάροχος έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της και να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη σωστή λειτουργία της, για να προστατεύσει τον εαυτό της και τους χορηγούς, τους συνεργάτες ή τους πελάτες της και να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις ή κυβερνητικά αιτήματα.

Όροι Υπηρεσίας
• Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις υπηρεσίες του προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση.
• Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία και δεδομένα που καταχωρεί στην Ιστοσελίδα και στην εφαρμογή τα καταχωρεί οικιοθελώς, με δική του πρωτοβουλία κι απόφαση.
• Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο Πάροχος δεν παρέχει οικονομικές, ή οικονομοτεχνικές υπηρεσίες, η οικονομικές συμβουλές, και ότι ο Πάροχος δεν ευθύνεται για τις συνέπειες της χρήσης της εφαρμογής στο Χρήστη.
• Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το ποιοι γνωρίζουν το συνθηματικό του και των κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα.
• Ο χρήστης συμφωνεί ότι με την εγγραφή του στον ιστότοπο, και χωρίς ανάγκη παροχής περαιτέρω άδειας προς τον Πάροχο ή προηγούμενης ειδοποίησής του από τον Πάροχο, ή δικού του αιτήματος, συμφωνεί κι αποδέχεται να λαμβάνει μέσω του ιστοτόπου (online) ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) πληροφορίες με περιεχόμενο κυρίως ενημερωτικό, όπως όλως ενδεικτικώς ειδοποιήσεις, προσφορές και διαφημίσεις.
• Ο χρήστης συμφωνεί ότι θεωρείται ότι ο χρήστης έχει λάβει όλα τα μηνύματα τα οποία αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την οποία ο ίδιος δηλώνει κατά την διαδικασία εγγραφής του στον ιστότοπο.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν σύνδεσμοι που μπορεί να παραπέμπουν σε άλλες τοποθεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν το χρήστη, αλλά για τους οποίους ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη, και μόνο αυτό παρέχει ως υπηρεσία προς τον χρήστη ή επισκέπτη της τοποθεσίας. Ο Πάροχος δεν αντιπροσωπεύει ή δεν επικυρώνει την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή γενικότερα περιεχομένου που περιέχονται από ιστότοπους στους οποίους παρέχει σύνδεσμο. Ο Πάροχος δεν μπορεί και δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία των προϊόντων που αγοράζονται ή πληροφορίες ή λαμβάνονται από τον χρήστη, ως αποτέλεσμα μιας διαφήμισης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα)
Εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, εγγράφων, κειμένων, τα λογότυπα, τα συνθήματα, το “βλέμμα” και “αίσθηση” της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των χρωματικών συνδυασμών, σχήματα κουμπά, τη διάταξη, το σχεδιασμό και όλα τα άλλα γραφικά στοιχεία) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και τα εμπορικά σήματα του παρόχου και των θυγατρικών της και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, να τροποποιηθεί, πωληθεί, εκτεθεί, διανεμηθεί, μεταδοθεί ή να δημοσιευτεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο χρήστης κατανοεί ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναπαράγει, αναμεταδώσει, διαδώσει, διανέμει, δημοσιέυσει, κυκλοφορήσει, να πωλήσει ή να εκμεταλλευτεί εμπορικά τις πληροφορίες και το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του Παρόχου.