Επιλογή Σελίδας

Δείτε αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη μεταβίβαση αυτοκινήτου, τη διαδικασία και τις τιμές μεταβίβασης ανά κυβισμό κινητήρα.

Αρμόδιες Υπηρεσίες

ΚΕΠ και Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

’Αδεια κυκλοφορίας.

Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και του τέλους άδειας οχήματος.

Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο.

Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Απλό φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου.

Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή εκτύπωση εικόνας οφειλών οχήματος με τη σχετική σφραγίδα της αρμόδιας ΔΟΥ.

Διαδικασία

Ο αγοραστής με τον πωλητή μεταβαίνουν στο ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καταθέτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Να σημειώσουμε πως το τέλος μεταβίβασης το επιβαρύνεται ο αγοραστής του αυτοκινήτου και όχι ο πωλητής. Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει προσωρινή νέα άδεια κυκλοφορίας και μετά από μία εβδομάδα ο αγοραστής μεταβαίνει στο ΚΕΠ ή στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας.

Διάρκεια ισχύος
Για αόριστο χρόνο